Zdania kontrastowe – podstawowe wyrażenia

9 maja 2020 0 Comments

BUT – ale

 • używamy w środku zdania
 • w dłuższych zdaniach poprzedzamy przecinkiem, w krótszych zdaniach przecinek można pominąć
Przykłady    
The policeman wanted to give me a fine, but in the end, he let me go.
Everyone is invited, but some will not be able to come.

ALTHOUGH – chociaż, mimo że

 • może zajmować dowolną pozycję w zdaniu
 • po although występuje podmiot i orzeczenie
 • though jest krótszą i mniej oficjalną formą although (zasady obowiązują te same)
 • even postawione przed though uwydatnia kontrast
Przykłady    
Although he has a very important job, he isn’t particularly well-paid.
I didn’t get the job although I had the necessary qualifications.
I appreciate his integrity of character, though I don’t agree with his views. 
Even though English grammar is not difficult, some people have a problem with it.

HOWEVER – jednakże, jakkolwiek

 • wymaga użycia dwóch oddzielnych zdań: najpierw stwierdzamy fakt, a w kolejnym zdaniu podajemy coś, co jest dla niego kontrastem
 • może zajmować różne pozycje w zdaniu
 • though może również znaczyć to samo, ale wówczas pojawia się na końcu drugiego zdania, po przecinku
Przykłady    
His argument was chaotic. It did make sense to me, though / however.
The company wants to make a profit. However, money isn’t the only factor that determines its policy.

EVEN SO – mimo to, jednak

 • synonim however, używany w oddzielnych zdaniach (przy but może pojawić się w jednym), na początku lub końcu tego drugiego
Przykłady    
I did my best to help him. Even so, he never appreciated it.
I started off early in the morning, but even so I didn’t finish on time.
My parents sent me to Italy so that I could pick up some language. I can’t communicate in Italian, even so.

STILL – jednak

 • jako kontrast, wobec tego, co powiedziano wcześniej
 • podobnie jak w przypadku however oficjalnie używa się go w oddzielnych zdaniach z przecinkiem, w użyciu z butmoże wystąpić w jednym zdaniu
Przykłady    
I suspected there was nothing I could do. Still, I just wanted to try.
She couldn’t cook, but she still insisted on making lunch.

ALL THE SAME – mimo wszystko

 • znaczenie takie samo, jak w przypadku however
 • preferuje oddzielne zdania, jednak z but może wyrazić kontrast w jednym
Przykłady    
They were not meant for each other. All the same, they got on quite well together.
We know the work is demanding, but all the same we expect it to be done well.

NONETHELESS / NEVERTHELESS – jednakże, niemniej jednak

 • alternatywa dla however
 • użyte formalnie występują w oddzielnych zdaniach, na początku drugiego zdania po kropce lub średniku; z butmogą wystąpić w jednym zdaniu
Przykłady    
The car was tested; nevertheless, there may always be something that was left unnoticed.
The fog was very dense, but nonetheless we decided to go to the mountains.

Comments are closed.